Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji spletne trgovine e-poroka.com so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot-UPB2). Splošni pogoji poslovanja obravnavajo delovanje spletne trgovine, pravice uporabnikov ter poslovni odnos med ponudnikom in kupcem (v nadaljevanju - oglaševalec), ki jo upravlja podjetje PMM Plus, Špela Šebenik s.p.

Spletno mesto www.e-poroka.com želi zagotoviti spoštljivo in prijetno spletno mesto namenjeno vsem, ki se pripravljajo na poroko ali kateri koli svečan dogodek. Vsi obiskovalci so dobrodošli, da delijo svoje fotografije, mnenja, vprašanja in izkušnje. Registrirani uporabniki lahko sodelujejo pri objavi in komentiranju ter glasovanju, neregistrirani uporabniki imajo pravico spremljati in brati vse javno objavljene vsebine.
Sprejem splošnih pogojev uporabe:
Neregistrirani uporabnik spletnega portala (v nadaljevanju: Uporabnik) je zavezan upoštevati te Splošne pogoje uporabe. Šteje se, da Uporabnik z obiskom spletnih strani spletnega portala sprejema te splošne pogoje uporabe in se z le-temi strinja.
Registrirani uporabnik spletnega portala www.e-poroka.com (v nadaljevanju:Uporabnik) je zavezan upoštevati te splošne pogoje uporabe. Uporabnik z registracijo v spletni portal www.e-poroka.com sprejema te napisane splošne pogoje uporabe in se z le-temi strinja.

Portal www.e-poroka.com je spletno mesto last – ŠPELA ŠEBENIK s.p. (v nadaljevanju pravilno – skrajšano: PMM PLUS – ŠPELA ŠEBENIK s.p. ( POROČNA MARKETINŠKA MREŽA PLUS ), ki omogoča Uporabniku uporabo storitev in informacije spletnega portala e-poroka.com.
Uporabnik lahko podatke, do katerih dostopa v okviru spletnega portala e-poroka.com, uporablja le v osebne ter nekomercialne namene. Kakršnokoli posredovanje izvirnih ali izvedenih podatkov tretjim osebam oziroma objavljanje na drugih mestih, v spremenjeni ali nespremenjeni obliki je izrecno prepovedano.


Na spletnem portalu e-poroka.com imajo registrirani uporabniki pravico objavljati svoje podatke in svoja mnenja. Za svoje vnose v portal se registrirani uporabniki zavezujejo:
– da imajo pravico javno objavljati in spreminjati njihovo vsebino;
– da razumejo vsebino in smisel pravil uporabe portala in pravil uporabe registriranih uporabnikov;
– da je z njihovo lastno objavo izraženo eksplicitno dovoljenje javne objave podatkov, fotografij, druge dokumentacije in lastnih osebnih podatkov v obsegu in na način, ki ga sami določajo;
– da bo z vnosom v bazo in na portal vsebina javno objavljena, zatorej se avtor (oz. imetnik pravice – registrirani uporabnik) odpoveduje kakršnimkoli zahtevkom zoper portal zaradi takšne javne objave;

Prepovedane vsebine

Prepovedane so vsebine z erotično ali pornografsko vsebino. Nadalje so prepovedane vsebine, ki so (ali so lahko ali so bile v preteklosti) predmet kaznivega dejanja ali odškodninskega zahtevka posameznika. Oškodovani posameznik lahko o takšnih primerih obvesti uredništvo, ki bo v primernem roku
ukrepalo okoliščinam primerno.


Omejitev odgovornosti

Spletni portal www.e-poroka.com in weww.e-poroka.com vsebuje povezave na spletna mesta tretjih oseb. PMM PLUS, ŠPELA ŠEBENIK s.p. ne prevzema odgovornosti za spoštovanje zasebnosti in vsebino na teh spletnih straneh.

PMM PLUS, ŠPELA ŠEBENIK s.p.- posreduje podatke z vsebino, ki mu jih posredujejo avtorji in registrirani uporabniki.
PMM PLUS, ŠPELA ŠEBENIK s.p. ne odgovarja za točnost, pravilnost, ažurnost ali dostopnost do podatkov, objavljenih v spletnem portalu www-e-poroka.com
PMM PLUS, ŠPELA ŠEBENIK s.p. ne prevzema odgovornosti za dejanja (nakupne ali prodajne odločitve), ki jih uporabnik opravi na podlagi objavljenih podatkov.
PMM PLUS, ŠPELA ŠEBENIK s.p. se bo zalagal s skrbnostjo in poskušal zagotavljati natančnost in ažurnost podatkov, v kolikor bo to v njegovi moči. Prav tako si bo PMM PLUS, ŠPELA ŠEBENIK s.p. prizadeval storiti vse, kar je v njegovi moči, da bo storitev delovala tehnično brezhibno in uporabniku prijazno.
PMM PLUS, ŠPELA ŠEBENIK s.p. ni odgovoren za kakršnokoli škodo, ki bi izvirala iz morebitnih tehničnih težav, prekinitve delovanja storitve ali drugih motenj (na primer računalniški virus, izpad električne energije,mehanične okvare, odločitev državnih organov ipd.).

PMM PLUS, ŠPELA ŠEBENIK s.p. uporabniku priporoča, da se pred oddajo kakršnihkoli naročil posvetuje s svojim svetovalcem oziroma z ustreznim strokovnjakom zadevne stroke, ki bo o preverila in mu tudi posredovala podatke o posameznih elementih objavjenih na spletnem portalu www.e-poroka.com.
PMM PLUS, ŠPELA ŠEBENIK s.p. si hkrati pridržuje pravico, da spremeni te splošne pogoje uporabe in/ali preneha z zagotavljanjem storitev spletnega portala www.e-poroka.com, kadarkoli, brez vsakršnega predhodnega obvestila in ne prevzema nobene odgovornosti za obnovo spletnega portala www.e-poroka.com.
V primeru spremembe teh splošnih pogojev uporabe spremenjeni splošni pogoji uporabe zavezujejo uporabnika s trenutkom objave le-teh na spletnem portalu www.e-poroka.com.
PMMPLUS, ŠPELA ŠEBENIK s.p. Uporabniku priporoča, da redno spremlja spremembe teh Splošnih pogojev uporabe.

Uporabnik prevzame izključno odgovornost za verodostojnost, točnost in ažurnost osebnih podatkov in kontaktnih informacij, ki jih le-ta posreduje PMM PLUS, ŠPELA ŠEBENIK s.p. in se v primeru spremembe le-teh zavezuje spremembe ustrezno sporočiti družbi PMM PLUS, ŠPELA ŠEBENIK s.p., drugače bo izvrševanje njegovih pravic po teh pravilih oteženo ali onemogočeno (v primeru, da uporabnika ni mogoče identificirati in mu s tem priznati lastništvo oz. imetništvo pravic nad njegovimi objavami). PMM PLUS, ŠPELA ŠEBENIK s.p. bo s pridobljenimi podatki o Uporabniku ravnala v skladu z veljavno zakonodajo in temi Splošnimi pogoji uporabe.

Uporabnik z registracijo v spletni portal, podatkovno bazo e-poroka.com izrecno soglaša, da PMM PLUS, ŠPELA ŠEBENIK s.p. na posredovani e-naslov pošilja svoja obvestila, informacije in promocijske ponudbe ter ostale vsebine, namenjene neposrednemu trženju storitev. Uporabnik je seznanjen, da se od prejemanja navedenih vsebin lahko kadarkoli odjavi prek spletnega PORTALA http://www.e-poroka.com (kontaktni obrazec) ali preko poslanega email na spelasebenik@gmail.com Uporabnik je z registracijo v spletni portal e-poroka.com seznanjen in soglaša s tem, da PMM PLUS ŠPELA ŠEBENIK s.p. uporablja in obdeluje Uporabnikov/e-naslov

1. Kontaktne podatke (telefonska številka,elektronski naslov) in geslo z namenom:
• omogočanje zagotavljanja storitev spletnega portala e-poroka.com Uporabniku;
• vzpostavitve stika z Uporabnikom, kadar je to potrebno (spremembe v delovanju sistema, obveščanje o storitvi ipd.),
• pošiljanja različnih e-vsebin
• v primeru, da Uporabnik to sam želi.

2. Uporabniško ime ter obdobje koriščenja podatkov storitve: za potrebe Poročila o uporabi, katerega
ga je PMM PLUS, ŠPELA ŠEBENIK s.p.upravičen napraviti vsak mesec, za namene statistične obdelave in tehničnih analiz.

3. IP-naslov: pri ugotavljanju težav s strežnikom ter ugotavljanju morebitnih zlorab spletnega portala
www.e-poroka.com.

4. Elektronski naslov (ter druge podatke): za namene pošiljanja obvestil, informacij ter tudi za namene neposrednega trženja.

Varovanje podatkov

Podjetje PMM Plus, Špela Šebenik s.p. se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnika. Podjetje bo za nedoločen čas hranilo pridobljene osebne podatke, ki jih posredujete preko kontaktnega obrazca. Podjetje bo osebne podatke uporabilo izključno za potrebe izpolnitve naročila in ostalo potrebno komunikacijo. Upravitelj spletne strani podatkov o uporabnikih v nobenem primeru ne bo predal nepooblaščenim osebam. Dostavni službi se zaupa le naslov za dostavo in kontaktna telefonska številka (če v času dostave uporabnik oziroma kupec na naslovu ne bo dosegljiv). Za točnost podatkov, ki jih vnese uporabnik, ne odgovarjamo. Izjemno razkritje osebnih podatkov bodo razkriti le, če je taka obveznost določena v zakonu ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov spletne strani e-poroka.com

PMM PLUS, ŠPELA ŠEBENIK s.p. podatkov Uporabnika, pridobljenih v okviru storitev spletnega portala e-poroka.com ne uporablja v druge namene ter jih ne razkriva tretjim osebam.
PMM PLUS, ŠPELA ŠEBENIK s.p.lahko obdeluje podatke od uporabnikov tudi preko pogodbenih svetovalcev , če zagotovi enako ali boljšo stopnjo varnosti, kot jo podatki uživajo pri upravljalcu teh podatkov in ob drugih pogojih, ki jih določa veljavna zakonodaja Republike Slovenije. Uporabnik je seznanjen, da so podatki lahko, za namene pogodbene obdelave podatkov za namene in račun PMM PLUS,ŠPELA ŠEBENIK s.p., posredovani znotraj držav EU ter tudi ZDA in R Hrvaške in bivše Yu države.

Uporabnik je seznanjen, da lahko kadarkoli od PMM PLUS, ŠPELA ŠEBENIK s.p. pisno ali ustno na zapisnik zahteva:
• da trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke in kontaktne informacije;
• da dopolni, popravi, blokira ali izbriše njegove osebne podatke, za katere dokaže, da so nepopolni, netočni, neažurni ali da so bili zbrani ali obdelani v nasprotju z zakonom;
• da o njihovi dopolnitvi, popravku, blokiranju ali izbrisu obvesti vse uporabnike uporabnikovih osebnih podatkov in pogodbene obdelovalce, katerim je posredoval te podatke, preden so bili dopolnjeni, popravljeni, blokirani ali izbrisani.

Uporabnik je seznanjen z dejstvom, da daje svoje osebne podatke na podlagi zakonov in predpisov ter prostovoljno in brez posledic v primeru odklonitve ter, da je seznanjen s svojo pravico od upravljavca osebnih podatkov pisno ali ustno na zapisnik enkrat na tri mesece zahtevati, da uporabniku:
• omogoči vpogled v (katalog zbirke ali zbirko) osebnih podatkov;
• potrdi ali se podatki v zvezi z Uporabnikom obdelujejo ali ne;
• omogoči vpogled v osebne podatke, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo na Uporabnika ter mu omogoči, da jih Uporabnik prepisuje ali kopira;
• posreduje izpis osebnih podatkov, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo na
Uporabnika; da mu posreduje seznam uporabnikov, katerim so bili posredovani osebni podatki z navedbo kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen;
• da informacijo o virih, na katerih temeljijo zapisi, ki jih o Uporabniku vsebuje zbirka osebnih podatkov in o metodi obdelave;
• da informacije o namenu obdelave in vrsti osebnih podatkov, ki se obdelujejo ter vsa potrebna pojasnila v zvezi s tem ter da mu pojasni tehnične oziroma logično-tehnične postopke odločanja, če izvaja avtomatizirano odločanje z obdelavo mojih osebnih podatkov.


Oglaševanje

Oglaševanje ali posredovanje informacij o drugih spletnih straneh je prepovedano. Uredništvo spletnih strani lahko določi drugače, glede na posamezni primer uporabnika ali glede na sklenjeno sponzorsko pogodbo upravljalca spletnega portala.

Pri odločanju o dovoljenju ali zavrniti dovoljenja za oglaševalske vsebine ima upravljalec spletnega portala vse pravice pridržane, vključno s pravico onemogočiti določeno vsebino brez obrazložitve.

PRIKRITO OGLAŠEVANJE IN OGLAŠEVANJE PREKO ZASEBNIH SPOROČIL VSEH PONUDNIKOV STORITEV JE STROGO PREPOVEDANO. Kršenje pravil oglaševanja se smatra kot naročeno oglaševanje v višini 1000 eur.

Oglaševalci plačajo oglaševanje z avansnim računom, oziroma po dogovoru, po izvedbi vnosa podatkov v bazo PORTALA www.e-poroka.com, prejmejo pa tudi originalni račun, v katerem je zabeleženo, da je bilo plačilo izvedeno po avansnem računu.

Oglaševalci morajo kupljene in plačane storitve (letni vpis med ponudnike, prikazovanje bannerjev, objavo v e-novicah) izkoristiti najkasneje v roku dveh mesecih po plačilu. Po preteku dveh mesecev podjetje PMM PLUS, ŠPELA ŠEBENIK s.p. ni več dolžno objaviti reklamnih materialov. Izjema so promocijski članki, za katere je rok koriščenja 4 mesecev.


Komentiranje

Registrirani uporabniki imajo pravico objavljati svoje komentarje na določeno tematiko. Upravljalec ima pravico kadarkoli trajno ali začasno onemogočiti ali izbrisati vsebine, ki jih posreduje uporabnik, brez obrazložitve svoje odločitve. Upravljalec lahko, kadar meni, da je to potrebno,opozori uporabnika, da naj s svojim ravnanjem ali izjavami preneha.
Kakršnokoli spodbujanje sovražnega govora, rasne nestrpnosti ali nagovarjanja h kaznivem dejanju je strogo prepovedano in bo najstrožje sankcionirano.
Upravljalec spletnega portala lahko v posameznem primeru presodi, ali bo onemogočil dostop posameznemu uporabniku, ki krši pravila uporabe ali ne spoštuje opomina upravljalca. V izjemnih primerih lahko upravljalec onemogoči dostop uporabniku in izbriše njegovo vsebino tudi brez vnaprejšnjega opomina, če presodi (ob upoštevanju uredniške svobode) da je glede na posamičen primer to potrebno.
Upravljalec spletnega portala v nikakršnem pomenu ni odgovoren za vsebino ali verodostojnost komentarjev, za kar so izključno odgovorni uporabniki – avtorji besedila.


Zaščitne znamke in avtorske pravice

Vse znamke na spletnem mestu so zaščitene, če imetnik znamke ne določi drugače. To vključuje tudi logotipe in znake. Uporaba blagovnih znamk, vzorcev, patentov, avtorskih pravic je dovoljena le z izrecnim, pisnim in predhodnim dovoljenjem imetnika teh pravic in upravljalca portala.Vsak od avtorjev je, razen če je izrecno dogovorjeno drugače, lastnik posredovanih podatkov, kakor tudi intelektualne lastnine na le-teh. Podatki v spletnem portalu e-poroka.com so bodisi izvirni ali izvedeni na osnovi podatkov (fotografij, dokumentov, izjav, certifikatov in drugih informacij v digitalni/elektronski obliki), ki jih PMM PLUS, ŠPELA ŠEBENIK s.p. prejme od avtorjev.

PMM PLUS, ŠPELA ŠEBENIK s.p. si pridržuje pravico, da na vsak posredovan podatek doda svojo oznako (t.im. vodni žig oz. v primeru drugih oblik podatkov disclaimer), ki preprečuje neupravičeno uporabo teh podatkov. Uporabniki lahko te iste podatke predhodno že zaščitijo s svojimi oznakami.


Varovanje zasebnosti

PMM PLUS, ŠPELA ŠEBENIK s.p. lahko uporabi Uporabnikov IP-naslov pri ugotavljanju težav s strežnikom ter ugotavljanju morebitnih zlorab spletnega portala e-poroka.com.
PMM PLUS, ŠPELA ŠEBENIK s.p. informacij Uporabnika, pridobljenih v okviru uporabe spletnega portala e-poroka.com ne uporablja v druge namene, ter jih ne razkriva tretjim osebam. Spletna stran spletnega mesta www.e-poroka.com vsebuje tudi povezave na spletna mesta tretjih oseb.

PMM PLUS, ŠPELA ŠEBENIK s.p. ne prevzema odgovornosti za spoštovanje zasebnosti in vsebino na teh spletnih mestih oziroma straneh.

Uporaba podatkov ter varovanje zasebnosti:
PMM PLUS, ŠPELA ŠEBENIK s.p. zbira o Uporabniku naslednje osebne podatke ter kontaktne informacije:
– uporabniško ime,
– geslo,
– Ime in priimek (po želji),
– elektronski naslov,
– telefonsko številko (po želji),
– naslov (po želji),
– datum registracije,
– število vnosov v portal,
– seznam posameznih vnosov (objav) v portal (vključno s fotografijami, izjavami, komentarji in
drugimi informacijami v digitalni/elektronski obliki),
– druge podatke glede na želje in lastno iniciativo uporabnika.


Cene

Vse cene v spletni trgovini e-poroka.com so navedene v evrih (EUR), so končne cene - DDV ni obračunan na podlagi 1. odstavka 94. člena Zakona o davku nadodano vrednost (nismo zavezanci za DDV) in se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Cene in popusti veljajo v trenutku oddaje naročila. Rok veljavnosti akcijskih ponudb je lahko časovno omejen in je posebej označen na vidnem mestu v naši spletni trgovini.

Plačila

Omogočamo več načinov plačila:
• Plačilo s kreditno kartico
• Plačilo preko Pay Pal
• Plačilo po predračunu
Plačilo po povzetju ni možno.

Naročanje

Naročila lahko oddate preko interneta vsak dan od 0.00 do 24.00 ure, ali nam pošljete email sporočilo na spelasebenik@gmail.com. Naročila prejeta od ponedeljka do petka do 14. ure bodo v primeru zaloge odpremljena v roku 1-2 delovnih dni. Maksimalen čas za odpošiljanje izdelkov je 7 delovnih dni. V primeru, da ob naročilu izdelka ni na zalogi oz. potrebujemo za odpošiljanje več časa, vas o tem predhodno obvestimo preko email sporočila.

Dostava in poštnina

Vsi izdelki naročeni v spletni trgovini so k vam poslani preko Pošte Slovenije najkasneje v roku 3 delovnih dni. Poštnine so posebej navedene ob nakupu izdelka in se razlikujejo glede na težo paketa.


Ti splošni pogoji uporabe veljajo od 23.04.2014, pa do preklica oz. spremembe.

Ljubljana, 23.04.2014

PMM Plus, Špela Šebenik s.p.

ScrollUp